سفارش تبلیغ
صبا

رها فــشــفــشــه

نظر

به نام خدایی که در این نزدیکی است 

p235_020.jpg

بیهوده متهم اند

تمام سنگ های عالم 

به بی احساس بودن 

به دلسنگ بودن !

و اگر نبود این سکوت سنگین ،

و این موسیقی بی کلام ،

از پس فزیادهای در گلو مانده شان،

می شد فهمید که چه قدر

مظلومند سنگها !

 

وقتی سنگ هایی هستند..

آنقدر دلنازکند ، 

که به سیلی آرام رود می شکنند 

و دلشان هزار پاره می شود !

 

و سنگ هایی هستند که

وقتی به سوی آب پرتاب می شوند 

غوغا می کنند ،

موج راه می اندازند 

تا ماهی ها رابرای دوری از خطر ،

خبر کنند 

وهستند سنگهایی که آنقدر دلسوزند

که مدام سرمان به آنها می خورند 

تا سر به راه شویم ،

 سنگدل  بودن اتهام بزرگی است

برای سنگها !