سفارش تبلیغ
صبا

رها فــشــفــشــه

نظر

 

برای تو می نگارم؛ می نویسم؛ و بر صحنه سفید کاغذ می رقصم

برای تو دخترم!

روز توست، روز ولادت عشق، روز حضور معصومه در جمع خاکیان!

و بدان دخترم!                                   

دیروز جاهلیت کهن بود و امروز جاهلیت مدرن!

دیروز دختران در قبر زنده بگور می شدند؛

و امروز در مرداب جهانی شدن!

امروز جاهلیت رنگ و لعاب به روز شدن گرفته است،  

از دختران جز برای ارضای شهوت ، و زرق و برق بازار و

 استحمار  مردم چه ها که نمی کنند!!!!

در جاهلیت مدرن ؛

دختران ، از کالا بدترند، هم ظرف لذتها ی حرام ؛

و هم برق کالاهای بنجل!

هم مصداق و میزان شهوت پرستی ها ؛ و هم

اتکت قیمت جنسهای خراب!!

 پس  امروز هم پیامبری باید!

محمدی دو باره باید!

بعثتی دیگر!

و وحی دیگر! و نزول جبرئیلی دیگر!

او خواهد آمد، مهدی را می گویم ، خواهم آمد و کارستان خواهد کرد.....

ظهور نزدیک است ، بیدار باشید، خوابتان نبرد؟

انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا

آمین!